Brukerbetingelser

BRUKERBETINGELSER FOR LANDBRUKSAUKSJON.NO

 1. GENERELLE FORHOLD

Disse brukerbetingelser gjelder for internettsiden Landbruksauksjon.no og andre sider tilknyttet Landbruksauksjon.no. Vær vennlig å gjør deg kjent med hele innholdet før bruk av Landbruksauksjon.no. For å få full tilgang til Landbruksauksjon.no må du akseptere våre betingelser.

Våre tjenester er kun tilgjengelige for, og kan kun brukes av personer som i henhold til norsk rett er betinget til å inngå juridisk bindende avtaler. Er du under 18 år må du ha tillatelse fra dine foreldre til å registrere deg. Ved innmelding bekrefter du at et eventuelt samtykke er innhentet.

Ved registrering inngås avtale mellom bruker og Landbruksauksjon.no. Vi lagrer og oppbevarer dine opplysninger på en sikker måte (det vises også til vår Personvernerklæring av 13.08.19.

Landbruksauksjon.no benyttes til kjøp og salg av landbruksutstyr mellom private parter eller næringsdrivende. Landbruksauksjon.no AS er rettighetshaver til Landbruksauksjon.no og tilrettelegger for auksjonssalg via Landbruksauksjon.no.

Vilkårene gjelder for enhver bruk av Landbruksauksjon.no og fastsetter rettigheter og plikter mellom Brukerne.

I brukerbetingelsene gjelder følgende definisjoner:

‘Avtalen’ Kjøpsavtalen mellom Kjøper og Selger

‘Bruker’ Enhver som har opprettet brukerprofil

‘Budgiver’ Den som inngir brud

‘Kjøper’ Den som kjøper en vare

‘Selger’ Den som selger/annonserer en vare

‘Vare’ Salgsgjenstanden med naturlig tilbehør

‘Virkedag’ Mandag til og med fredag, utenom helligdager

 1. LANDBRUKSAUKSJON.NO

Landbruksauksjon.no er eier og formidler av portalen hvor handelen gjennomføres og har ikke solidarisk ansvar sammen med Selger.

Landbruksauksjon.no er ikke Selger eller på annen måte part i avtalen mellom Kjøper og Selger. Alle rettigheter og plikter gjelder mellom Kjøper og Selger og står for Kjøper og Selgers risiko.

Landbruksauksjon.no har ikke ansvar for Varen som selges, ei for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten, eksistensen eller andre forhold knyttet til Varen. Landbruksauksjon.no har ikke ansvar for at de opplysninger som fremgår av annonser/auksjoner, eller ellers gis er korrekte og/eller fullstendige.

Landbruksauksjon.no har ikke ansvar for mislighold fra Selger eller Kjøper, ei heller ansvar for tap disse måtte lide som følge av misligholdet.

Landbruksauksjon.no garanterer ikke for rettidig betaling av varene eller leveransen av varene.

 1. REGISTRERING

For å kunne bruke Landbruksauksjon.no må du registrere en brukerprofil. For å handle hos Landbruksauksjon.no må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen). Registreringen er gratis og uforpliktende.

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger om deg er korrekte og oppdaterte. På forespørsel plikter også Brukerne å verifisere opplysninger ovenfor Landbruksauksjon.no.

Når du har lest igjennom brukervilkårene og akseptert innholdet vil du få tilgang til auksjonssidene og kan legge inn bud og opprette nye auksjoner.

Du må ta godt vare på passordet ditt. Du selv ansvarlig for urettmessig bruk av din Bruker, herunder tap som andre Brukere eller Landbruksauksjon.no lider som følge av slik bruk. Dersom du mistenker at andre har fått tilgang til din konto må du straks endre passordet og varsle oss.

Ved registreringen må du ta aktivt stilling til hvorvidt du samtykker til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Ditt eventuelle samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss.

Dersom en Bruker misligholder sine forpliktelser etter disse vilkår, eller ellers utviser uønsket atferd, forbeholder Landbruksauksjon.no seg retten til å blokkere og eller utestenge Brukeren. Landbruksauksjon.no kan ikke tilegnes ansvar for Brukerens følger ved blokkering eller utestenging fra tjenesten.

 1. SELGER –AUKSJONSANNONSEN OG SALG AV VAREN

Det skal kun selges en vare per auksjon, unntak kan gjøres for tilbehør som naturlig hører sammen med Varen. Likevel ikke slik at man kan by med eller uten tilbehøret.

Ved å legge annonsen ut på Landbruksauksjon.no bekrefter Selger å ha de nødvendige rettigheter til å selge Varen.

Selger er ansvarlig for at den annonserte Varen oppfyller holder den standard og innehar de kvalifikasjoner som oppgis i annonsen. Selger er til enhver tid fullt ut ansvarlig for annonsens innhold samt for informasjon og spesifiseringer som gis Kjøper direkte.

Selger kan ta inn et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold avkorter likevel ikke Selgers opplysningsplikt om gjenstanden etter reglene i kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven.

Dersom gjenstander som selges via konkursboer, panthavere eller andre med begrenset kjennskap til Varen skal det opplyses særskilt ved annonseringen. Selgers har i slike tilfeller ikke noen plikt til å foreta undersøkelser av Varen. Selger svarer således ikke for mangler ved Varen som selger ikke positivt hadde kjennskap til.

Varer på Landbruksauksjon.no skal selges fri for enhver heftelse og fri for skyldige skatter og avgifter, med mindre annet er opplyst i annonsen. Eventuelt sletting av heftelser skjer for Selgers regning og så snart som mulig etter at Varen er solgt.

Selger er ansvarlig for å undersøke hvorvidt salget av varen er merverdiavgiftspliktig, og gi korrekt opplysning om det i annonsen.

Landbruksauksjon.no forbeholder seg enhver rett til å godkjenne annonser forut for publisering, samt å avvise annonser som er feilaktige eller mangelfulle. Dersom din annonse ikke godkjennes vil vi ta kontakt med deg for å rette annonsen slik at den imøteser våre krav. Ved mistenke om uregelmessigheter knyttet til salgsgjenstanden eller øvrige forhold kan annonsen avvises permanent. Landbruksauksjon.no forbeholder seg retten til å til enhver tid bestemme hvilke gjenstander som annonseres og avvise uønskede gjenstander.

Ved opprettelse av salgsannonse på Landbruksauksjon.no forplikter Selger seg til å ikke selge Varen utenfor Landbruksauksjon.no.

For salg som formidles via Landbruksauksjon.no betales det et salær til Landbruksauksjonen.no. Salær til Landbruksauksjon.no trekkes før utbetaling av kjøpesummen til Selger. Oversikt over gjeldende salærsatser finnes via denne lenken og kan endres uten ytterligere varsel med 30 dagers frist. Det er gjeldende salærsats per publisering av den enkelte annonse som gjelder.

Landbruksauksjon.no har krav på salær uavhengig av manglende eller ufullstendig oppfyllelse av avtalen partene i mellom.

Salær til Landbruksauksjon.no skal også betales for de tilfeller hvor det er innkommet bud over Minstepris, men hvor forhold på Selgers side medfører at salget likevel ikke gjennomføres.

Dersom Selger bryter Landbruksauksjon.no sine brukervilkår og selger Varen utenfor tjenesten påløper både salær og formidlingsgebyr ref. pkt. 7.

 1. KJØPER

At varer selges med «som den er»-forbehold gir en oppfordring til Kjøper om å undersøke Varen nærmere. Det medfører at Kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel feil eller forhold ved Varen som han ved en alminnelig besiktigelse ville blitt kjent med.

Dersom Kjøper har etterspurt særlig informasjon eller beskrivelse av tilstand og kvalitet svarer selger fullt ut for den informasjon som er gitt, selv om Kjøpers egen besiktigelse av Varen rimeligvis ville avdekket feil i Selgers informasjon.

Kjøper er selv ansvarlig for å eventuelt innhente de nødvendige tillatelser for egen bruk av Varen.

 1. AUKSJONSREGLER – BUDREGLER OG AVTALEINNGÅELSE

Det er ikke tillatt å by på egne auksjoner eller by på andres auksjoner i den hensikt å øke salgsprisen. Slike avtaler er å anse som forbudte konkurransebegrensninger og rammes av konkurranseloven § 10. Brudd på bestemmelsen medfører permanent utestengelse fra Landbruksauksjon.no.

Falske bud, dokumentforfalskning og falske varer og andre svindelforsøk vil bli politianmeldt og medfører permanent utestengelse fra Landbruksauksjon.no

Selger bestemmer ved opprettelsen av annonsen ‘Utropspris, ‘Minstepris‘ og ‘Varighet auksjon‘. Selger kan også velge å aktivere en 'Kjøp-nå» funksjon med fastsatt kjøpesum.

Utropspris tilsvarer første mulige bud. Utropspris kan være mindre enn Minstepris.

Minstepris’ betyr laveste Kjøpesum Selger for salg. Ved budoppnåelse lik eller større enn Minstepris blir budet automatisk akseptert ved utløpet av Varighet auksjon.

Varighet auksjon’ på forhånd fastsatt salgsperiode. Dersom det innenfor auksjonens siste time tilkommer et nytt høyeste bud vil Budperioden forlenges automatisk med 5 minutt.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer med tjenesten forbeholder Landbruksauksjon.no seg retten til å vurdere hvorvidt det pågående auksjoner skal forlenges. Både Selger og Budgivere blir informert om eventuell forlengelse av Varighet auksjon.

Et hvert bud som inngis er bindende når det er registrert på Landbruksauksjon.no eller på annen måte mottatt av Landbruksauksjon.no.

‘Minste budøkning’ Selger kan ved opprettelse av aksjonen fastsette beløp for minste budøkning.

‘Kjøp-nå funksjon’ Selger kan ved opprettelse av aksjonen bestemme hvorvidt varen kan kjøpes ved en kjøp-nå funksjon.

Budet er deretter bindende i hele Budperioden eller inntil nytt og høyere bud blir registrert eller auksjonen kanselleres av Landbruksauksjon.no. Budgiver kan ikke trekke Budet innenfor Varighet Auksjon.

Dersom høyeste inngitte bud er lik over Selgers Minstepris aksepteres budet automatisk.

Bud over eller lik Minstepris eller kjøp via «Kjøp-nå» funksjonen medfører at det inngås en bindende Avtale mellom Selger og Budgiver (heretter Kjøper). Avtalen er bindende for partene selv om det ikke er signert egen kjøpekontrakt.

Landbruksauksjon.no anbefaler bruk av kjøpekontrakt. Vi har utarbeidet en standardisert kjøpekontrakt som er tilgjengelig for Kjøper og Selger etter tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Dersom ikke annet er avtalt særskilt med Selger aksepterer Kjøper at avtalens vilkår, foruten kjøpesum, er fastlagt iht. Landbruksauksjon.no’s standard kjøpekontrakt. Dersom Selger eller Kjøper krever det forplikter den andre part å medvirke til bruk av kjøpekontrakt.

Selger kan velge å kjøpe tilleggstjenester for sin annonse. Tilleggstjenester betales ved bestilling. Oversikt over tilgjengelig tilleggstjenester og gjeldende prisliste finnes via denne lenken.

 1. KJØPESUMMEN

Høyeste bud med tillegg av eventuell merverdiavgift utgjør kjøpesummen (‘Kjøpesummen’) for Varen.

Dertil tilkommer formidlingsgebyr for hver Vare som kjøpes via tjenesten. Oversikt over gjeldende satser for formidlingsgebyr finnes via denne lenken og kan endres uten ytterligere varsel med 30 dagers frist

Landbruksauksjon.no har krav på formidlingsgebyret uavhengig av manglende eller ufullstendig oppfyllelse av avtalen partene imellom.

Formidlingsgebyret forfaller til betaling samtidig med Varen. Kjøpesummen pluss formidlingsgebyret utgjør totalsummen (‘Totalsummen’) som Kjøper svarer fullt ut for.

Landbruksauksjon.no har ikke ansvar for skatte- eller avgifts følger som knyttes opp til Varen eller salget av Varen og Kjøper eller Selger er selv pliktig å betale skatte og eller avgift som påløper ved kjøpet av Varen.

Dersom Varen skal sendes til Kjøper tilkommer kostnader til transport, forsikring mm (‘Tilleggskostnader’) Kjøper med mindre annet er avtalt mellom Partene. Tilleggskostnader gjøres opp direkte mellom partene.

Dersom Kjøper ikke betaler Tilleggskostnadene utgjør forholdet ikke en mangel, og forhindrer ikke utbetaling av Kjøpesum til Selger.

 1. BETALING

Når auksjonen avsluttes vil Landbruksauksjon.no sende faktura pålydende oppnådd Totalsum til budvinneren (Kjøper) innen to – 2-Virkedager. Faktura sendes til Kjøpers e-post og har syv – 7 – dagers betalingsfrist. Betaling skjer til Landbruksauksjon.no sin klientkonto.

Dersom Totalsummen ikke er betalt til Landbruksauksjon.no sin klientkonto senest 14 dager etter utløpet av betalingsfristen som angitt på faktura anses forholdet som et vesentlig mislighold av avtalen. Misligholdsbeføyelser jf. pkt. 13 under vil da kunne gjøres gjeldende.

Det kan ikke gjøres gjeldende krav om motregning av Kjøpesum med andre krav Kjøper har mot Selger.

 1. FORSENDELSE OG ELLER UTLEVERING AV VAREN

Når Totalsummen er innbetalt på Landbruksauksjon.no sin klientkonto varsles Selger om innbetalingen. Selger skal deretter uten ugrunnet opphold og til avtalt tid klargjøre Varen for leveranse. Kjøper får dernest varsel om sendingen og notifikasjon på Landbruksauksjon.no sine sider og via e-post.

Dersom partene ikke har avtalt annet skal Varen hentes av Kjøper på Selgers oppgitte adresse (‘Levering’). Avvikende leveranse avtales særskilt mellom Partene.

Levering skal skje ved overlevering/sending innen 14 Virkedager fra det tidspunktet Selger mottar melding om innbetalingen.

Dersom Levering ikke kan skje innenfor 14 Virkedager skal opplysninger om avvikende leveringstid fremgå av auksjonsinformasjonen. Kjøper samtykker ved budgivelsen til avvikende leveringstid.

Risikoen for Varen går over fra Selger til Kjøper når den er overlevert til Kjøper eller den representant som Kjøper utpeker (herunder transportør).

Dersom varen sendes går risikoen over fra Selger til Kjøper når den er overgitt til omforent transportør.

Dersom Varen ikke blir Levert innen 14 Virkedager fra avtaleinngåelsen, eller på annet omforent tidspunkt for Levering, og det beror på forhold på Kjøpers side går risikoen for Varen over fra Selger til Kjøper på avtalt tidspunkt for Levering.

Dersom Kjøper ikke har hentet det kjøpte objektet innen avtalt overleverings/hentedato vil objektet bli fraktet til Landbruksauksjon.no sitt lager på Vinstra og kostnader til lagerleie og transport vil bli belastet Kjøper. Dersom det ikke er avtalt en spesifikk overleverings/hentedato skal objektet hentes senest innen 30 dager etter at handelen ble bekreftet. Kostnader for lagerleie hos landbruksauksjon.no per 1.11.21 er 100 kroner per døgn for objekter for en salgsverdi under 20.000 kroner og 200 kroner per døgn for objekter med en salgsverdi over 20.000 kroner. Kjøper har ikke krav på å få utlevert Varen før lagerleie og eventuelle tilleggskostnader er betalt.

Når Varen er mottatt av Kjøper skal Kjøper straks og uten ugrunnet opphold undersøke at Varen er i samsvar med informasjonen gitt i auksjonen eller direkte fra Selger. Ved avvikende leveranse plikter Kjøper innen 14 dager fra overlevering/sending å varsle Selger og Landbruksauksjon.no om forholdet.

Dersom Kjøper ikke varsler Selger eller Landbruksauksjon.no innen fastsatte frist vil beløpet utbetales til Selger. Ved avvikende levering eller behov for nærmere undersøkelser må Kjøper og eller Selger ta kontakt med Landbruksauksjon.no for justering av frist.

Ved uenighet om Varens tilstand som ikke er åpenbart grunnløs holder Landbruksauksjon.no utbetaling til kjøper i bero frem til tvisten er løst ved avtale eller rettslig behandlet jf. pkt. 10 og 11 under.

 1. UTBETALING AV KJØPESUM

Utbetaling (‘Utbetaling’) av Kjøpesummen skjer når:

  1. Utbetaling av Kjøpesum skjer innen 14 dager eller når Varen utleveres innen to uker.
  2. Kjøper og Selger er enige om at utbetaling skal skje.
  3. Kjøper på direkte forespørsel fra Landbruksauksjon.no ikke har motsatt seg at utbetaling skal skje.
  4. Det foreligger rettskraftig dom som bestemmer hvordan Kjøpesummen skal utbetales.

Dersom Landbrukauksjon.no motsetningsvis mottar beskjed fra Kjøper om at utbetaling ikke skal skje holdes utbetalingen tilbake til det foreligger et utbetalingsgrunnlag i tråd med punktene i) – iv) over eller et tilbakebetalingsgrunnlag etter punkt 11. under.

 1. TILBAKEBETALING AV KJØPESUM

Forutsatt at Kjøpesummen ikke er utbetalt til Selger, skal Landbruksauksjon.no tilbakebetale (‘Tilbakebetaling’) kjøpesummen til Kjøper dersom:

  1. Kjøper og Selger er enige om at tilbakebetaling skal skje.
  2. Det foreligger rettskraftig dom som bestemmer hvordan Kjøpesummen skal fordeles.
  3. Kjøper ellers sannsynliggjør at Selger ikke har krav på Kjøpesummen.

Reglene om Utbetaling etter pkt. 10 over og tilbakebetaling etter dette pkt. gjelder tilsvarende ved delvis utbetaling eller delvis tilbakebetaling av Kjøpesummen.

Landbruksauksjons salær (Selger) og formidlingsgebyr (Kjøper) beregnes av full Kjøpesum og trekkes fra før hele eller deler av Kjøpesummen Tilbakebetales til Kjøper. Avvikende fordeling av kostnader gjøres eventuelt opp mellom partene direkte.

Mislighold fra Selger kan berettige heving av avtalen etter pkt. 13 og full Tilbakebetaling til Kjøper. Selger svarer i slike tilfeller for samtlige kostnader i forbindelse med transaksjonen, herunder Kjøpers formidlingsgebyr. Formidlingsgebyret forfaller til betaling samtidig med Tilbakebetalingen av Kjøpesummen inkl. formidlingsgebyret til Kjøper og skal gjøres opp innen 14. dager.

Ved manglende tilbakemelding fra Kjøper eller Selger kan ikke Landbruksauksjon.no holdes ansvarlig for eventuell feil Utbetaling/Tilbakebetaling.

 1. KANSELLERING

Selger kan ikke kansellere en pågående auksjon.

Landbruksauksjon.no kan på forespørsel fra Selger eller på eget initiativ slette pågående auksjoner, også ved pågående auksjon dersom det fremkommer at auksjonsannonsen er feil eller mangelfull. Landbruksauksjon.no forbeholder seg også retten til å slette aktive annonser etter egen vurdering.

Ved kansellering av en pågående auksjon kan verken Selger eller Budgivere rette noe krav mot Landbruksauksjon.no

 1. MISLIGHOLD

Dersom Kjøpesummen ikke betales ved forfall skal Kjøper svare rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente frem til innfriende betaling skjer.

Betalingsmislighold over 14 dager vil i ethvert tilfelle anses som et vesentlig mislighold fra Kjøper og medfører at Selger kan heve avtalen.

 1. GENERELLE ANSVARSBEGRENSNINGER

14.1. Nettsidens funksjonalitet

Tjenesten omfatter bare funksjonaliteten og egenskapene som til enhver til er funksjonelle (as-is). Brukerne kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot Landbruksauksjon.no som følge av datafeil, nedetid, driftsforstyrrelser, tap av data, mangelfull registrering av bud eller andre tekniske problemer ved tjeneste.

14.2. Øvrige begrensninger

Landbruksauksjon.no er ikke Selger eller part i noen avtaler mellom Kjøper og Selger og har ikke noe ansvar for eventuelt mislighold fra Selger eller Kjøpers side eller tap disse måtte lide knyttet til innholdet i eller oppfyllelsen av Avtalen (herunder annonsen). Kjøper frafaller ethvert krav mot Landbruksauksjon.no, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via tjenesten, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Varen.

Landbruksauksjon.no kan ikke holdes ansvarlig for handlinger/eller unnlatelser som følger av misforståelser av rettsregler, kjøpekontrakt eller disse vilkår som medfører feilaktig disponering over Totalsummen.

Eventuelt ansvar på Landbruksauksjon.no sin hånd er betinget av at Landbruksauksjon.no utviser grov uaktsomhet eller forsettlig ved handling eller unnlatelse, og er i alle tilfeller avgrenset mot indirekte tap hos Brukeren.

Brukerne plikter å holde Landbruksauksjon.no skadesløs for enhver kostnad eller tap som eventuelt påføres som følge av at Landbruksauksjon.no gjøres til part i en tvist mellom Brukerne eller andre, herunder tvist knyttet til krav om utbetaling/tilbakebetaling av Kjøpesummen/Totalsummen.

 1. ØVRIGE VILKÅR

15.1. Budlogg

Våre systemer genererer en budlogg. Budloggen viser tidspunktet for når budet er mottatt, budgiverens brukernavn, budets størrelse, og tidspunkt for aksept eller avslag.

Både Kjøper og Selger kan etter avsluttet Auksjon forespørre fullstendig budlogg. Anonymisert budlogg vil være synlig for alle budgivere. Innsynsretten gjelder også når budrunden ikke endte i salg.

15.2. Endring av vilkår

Våre vilkår vil kunne endres ved behov og vi vil sende deg et varsel per e-post dersom vilkårene endres. Ajourført versjon av våre brukervilkår er tilgjengelig på www.landbruksauksjon.no.

15.3. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Brukeravtalens bestemmelser utfylles av lov om kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven (‘Bakgrunnsretten’) om ikke annet er avtalt.

Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og ufravikelige bestemmelser i Bakgrunnsretten, går Bakgrunsretten foran.

15.4. Tvisteløsning

Avtalen og enhver uenighet knyttet til avtalen, enten i eller utenfor kontrakt, reguleres av norsk rett og verneting er Inntrøndelag tingrett.

* * * *

Jeg bekrefter at innholdet i Brukervilkårene er lest og forstått. Jeg har også gjort meg kjent med Personvernerklæringen av 13.08.19.

Jeg bekrefter ved registreringen at Landbruksauksjon.no har samtykke til å behandle personopplysninger til bruk ved alle sider av tjenesten slik beskrevet i disse brukervilkår.